Mlýnská kola

Návštěvní řád

Návštěvní řád

PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU MLÝNSKÁ KOLA - NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou spolkem Mlýnská Kola, z.s., IČ: 09276408, se sídlem U Krupské silnice 637, 294 21 Bělá pod Bezdězem zapsanáým v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, (dále jen "provozovatel" nebo "pořadatel"), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor areálu festivalu Mlýnská kola 2022 a využívajících zařízení umístěná na jeho uzemí (dále jen "návštěvní řád").

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, zajištění hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku na festivalu Mlýnská kola a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech akcí (dále jen "akce"), které budou součástí Mlýnských kol 2022. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné společenské atmosféry v celém jeho areálu.

1.3 Areálem festivalu Mlýnská kola se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí viditelně ohraničené prostory provozovatele v Střehomském mlýnu 1. Pro veřejnost bude areál festivalu v termínu od 9. 7. 2022 od 14:00 hodin do 10. 7. 2022 do 04:00 hodin.

1.4 Areál festivalu Mlýnská kola je viditelně ohraničen plotem a vstup do areálu je možný pouze s platnou vstupenkou nebo jiným označením určeným provozovatelem. Zakoupením vstupenky a/nebo předložením vstupenky při vstupu do areálu a/nebo vstupem na akci do areálu Mlýnských kol vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do areálu festivalu Mlýnská kola se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v něm. Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu festivalu Mlýnská kola 2022, a to včetně zástupců médií a technického personálu.

1.5 Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do areálu festivalu Mlýnská kola 2022 na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

2. Areál festivalu Mlýnská kola 2022

2.1 Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi návštěvníkem a pořadatelem festival Mlýnská Kola, z.s., sídlem U Krupské silnice 637, 294 21 Bělá pod Bezdězem, IČ: 09276408, smlouva o účasti na festivalu Mlýnská kola. Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku. Vstupenkou se rozumí jak tištěná vstupenka umožňující vstup na festival blíže neurčené osobě, tak elektronická vstupenka (tzv. e-ticket) umožňující vstup na festival konkrétní osobě.

Každá osoba v areálu festivalu Mlýnská kola 2022 je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu mít na zápěstí identifikační pásku a/nebo jiný doklad opravňující ji k pobytu v areálu, a na žádost pracovníka pořadatele a/nebo pořadatelem pověřené osoby a/nebo bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v areálu. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu festivalu Mlýnská kola 2022, nemusí být do areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vpuštěn a/nebo může být z prostor areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vykázán. Návštěvníci a veřejnost může do areálu festivalu Mlýnská kola 2022, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele, pouze v návštěvních hodinách a pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

2.2 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu v areálu festivalu Mlýnská kola 2022 provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby.

2.3 Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu festivalu Mlýnská kola 2022, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu festivalu Mlýnská kola 2022 a nemusí být do areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele a/nebo pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vykázány. Stejně tak nemusí být do areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vpuštěny a/nebo mohou být z areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vykázány osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo osoby, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele a/nebo pořadatelem pověřených osob.

2.4 Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vpuštěny a/nebo budou z areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vykázány, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného či jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na festivalu Mlýnská kola 2022. Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen či zcela zakázán vstup do areálu festivalu Mlýnská kola 2022.

2.5 V areálu festivalu Mlýnská kola 2022 je zakázán prodej alkoholických výrobků osobám mladším 18 let.

3. Povinnosti návštěvníků

3.1 Návštěvníci festivalu Mlýnská kola 2022 jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu festivalu Mlýnská kola 2022, a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu festivalu Mlýnská kola 2022.

3.2 Návštěvníci festivalu Mlýnská kola 2022 jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele a/nebo osob pověřených pořadatelem.

3.3 Návštěvníci festivalu Mlýnská kola 2022 jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

3.4 Návštěvníci festivalu Mlýnská kola 2022 mají zakázáno vnášet do areálu festivalu Mlýnská kola - zejména následující předměty:

a) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;

b) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků (např. nůžky apod.);

c) spreje, leptavé, hořlavé (např. parfémy v obalu nad 200 ml), výbušné, barvící, nebo jiné látky ohrožující zdraví;

d) láhve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;

e) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty nebo odpalovací zařízení;

e) alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;

f) zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;

g) materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;

h) nadměrná batožina a zavazadla, jízdní kola;

i) deštníky, psychotropních látek,

j) laserové ukazovátka,

k) nahrávací zařízení, filmové kamery a videokamery, profesionální a poloprofesionální fotoaparáty a zrcadlovky.

O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu festivalu Mlýnská kola 2022 má právo rozhodnout pořadatel nebo jím pověřené osoby. Kontrola může být provedena při vstupu do areálu, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu festivalu Mlýnská kola 2022. Návštěvníci mohou být vyzváni pořadatelem, aby nevhodné předměty do areálu nevnášeli. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné.

3.5 Návštěvníci festivalu Mlýnská kola 2022 jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele a/nebo provozovatelem pověřeným osobám provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, nemusí být areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vpuštěn a/nebo může být z areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vykázán.

3.6 Návštěvníci festivalu Mlýnská kola 2022 souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele a/nebo provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou, při vstupu do areálu festivalu Mlýnská kola 2022. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, pak nemusí být do areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vpuštěn a/nebo může být z areálu festivalu Mlýnská kola 2022 vykázán.

3.7 Návštěvníkům festivalu Mlýnská kola 2022 je dále zakázáno:

a) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

b) propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;

c) přelézat či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;

d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost a jsou pro tyto účely jako nepřístupné označeny;

e) vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, a to zejména do prostor sportovních ploch, jevišť a hledišť;

f) pořizovat v areálu festivalu Mlýnská kola 2022 jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely či fotografování veškerých vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;

g) kouřit mimo prostory k tomu vyznačené provozovatelem;

h) vnášet nápoje do areálu festivalu Mlýnská kola 2022;

i) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku;

j) svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením umístěným v areálu;

k) jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu;

l) ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu, a to včetně parkových dřevin a travin;

m) popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu;

n) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;

o) vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele a/nebo jím pověřené osoby;

p) vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

q) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží,

r) rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele!

s) vstupu se psy a jinými zvířaty!

3.8 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu festivalu Mlýnská kola 2022 jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., stejně jako v areálu festivalu Mlýnská kola 2022 skladovat jakékoliv předměty.

3.9 Účastník festivalu se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost, odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí, bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na festival.

3.10 Účastník festivalu se zavazuje v rámci bezpečnosti

a) při zdolávání případného požáru, živelné pohromy nebo jiné mimořádné události poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

b) popel a nedopalky od cigaret a ostatních tabákových výrobků odhazovat pouze do určených nádob. Dbát na bezpečnost při zapalování tabákových výrobků (sirky, zapalovače).

c) nekouřit v objektech a prostorách, které jsou označeny zákazovou tabulkou "Zákaz kouření".

d) nepoškozovat instalované bezpečnostní značení.

e) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití instalovaných přenosných hasicích přístrojů.

f) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití hydrantových systémů ani dalších požárně bezpečnostních zařízení.

g) nepoškozovat a žádným způsobem nezasahovat do instalovaných elektrických zařízení.

h) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití ovládacích prvků instalovaných technických zařízení (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.).

i) při vyhlášení požárního poplachu se řídit pokyny organizátora akce, členů preventivní požární hlídky, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

4. Odpovědnost za škodu

4.1 Pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením. Odpovědnost za škodu pořadatele je omezena částkou odpovídající maximálně ceně vstupenky zakoupené účastníkem.

4.2 Návštěvníci, zejména starší nebo postižení tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a nerovných plochách a vyvarovat se úrazu. Pořadatel neodpovídá za újmu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.

4.3 Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli a/nebo provozovatelem pověřené osobě a/nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu festivalu Mlýnská kola 2022.

V případě, že návštěvníci v areálu festivalu Mlýnská kola 2022 naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele a/nebo provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

4.4 Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo újma.

4.5 Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku újmy v areálu festivalu Mlýnská kola 2022.

4.6 V případě evakuace areálu festivalu Mlýnská kola 2022 či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat "Požární poplachovou směrnici a evakuační řád areálu, a jsou zároveň povinni řídit se pokyny provozovatele a/nebo provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému. Požární poplachová směrnice tvoří přílohu č. 1 tohoto návštěvního řádu a je jeho nedílnou součástí.

5. Ostatní ustanovení

5.1 Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"). Komplexní informace o zpracování osobních údajů v rámci festivalu Mlýnská kola ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech návštěvníka jakožto subjektu údajů jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto návštěvního řádu, která je dostupná prostřednictvím internetových stránek www.mlynska-kola.cz a v místě konání festivalu.

5.2 Vstupem do areálu návštěvníci areálu festivalu Mlýnská kola 2022 souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu festivalu Mlýnská kola 2022 pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník"), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu festivalu Mlýnská kola 2022 pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

5.3 Návštěvníci festivalu Mlýnská kola 2022 dále berou na vědomí, že v areálu festivalu Mlýnská kola 2022 mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu festivalu Mlýnská kola 2022. Tato doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu festivalu Mlýnská kola 2022 či k dispozici u provozovatele nebo u bezpečnostní služby, a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

6.2 Nedílnou součást tohoto návštěvního řádu tvoří příloha č. 1: Požární poplachová směrnice

6.3 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 10.5. 2022.

6.4 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

6.5 Pořadatel se vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento návštěvní řád.

6.6 Důležitá telefonní čísla:

Tísňová linka 112

Krizová linka 737 763 133

Zdravotní služba 731 977 262

V Mladé Boleslavi dne 10. května 2022

Roman Dušek

Hlavní organizátor akce za spolek Mlýnská kola, z.s.

© 2022 Mlýnská Kola
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!